Tüzük  

offroad80           

 ANTALYA OFFROAD VE MOTOR SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi


Madde 1- Derneğin Adı: “Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulübü Derneği ”dir.

 

Derneğin kısa adı 'ANTALYA OFFROAD KULUBÜ ' dür.

 

Derneğin merkezi Antalya'dır. Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2-

Derneğin amacı Türkiye'de offroad ve Motor sporlarını tanıtmak, yaymak, geliştirmek, geleneksel hale sokmak, sportif amaçlı müsabakalar ve  gösteriler düzenlemek için gerektiğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna (TOSFED) veya diğer kurum ve kuruluşlara müracat ile organizatör lisansı almak,  TOSFED ve/veya diğer ulusal – uluslararası kurum ve kuruluşların  kural ve  yönetmeliklerine uygun olarak müsabaka ve gösteriler düzenlemek, düzenlenen müsabaka ve etkinliklere  katılmak, ayrıca üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak ve bir araya getirmek, motor sporlarına lisanslı sporcular yetiştirmek amaçlı olarak kurulmuştur.

 

Ülkemizde bölgesel ve ulusal tanıtıma katkıda bulunmak amaçlı olarak öncelikle trafikten arındırılmış gerekli güvenlik şartları oluşturulmuş alanlarda Offroad ve Motorsiklet, Atv, Utv, kros, vs. her nevi arazi araçları ile özel donanımlı otomobiller kategorilerinde mahalli ve ulusal yarışlar ve etkinlikler düzenlemek, Arazi araçlarına sahip olan veya olmayan üyelerine yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı sportif etkinliklerle eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

 

Savaşta ve Barışta, Doğal afetlerde, seferberlikte, özel donanımlara sahip arazi araçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmasını, bu konuda arama kurtarma ekiplerinde yer almalarını teşvik edilerek sivil savunmaya katkıda bulunmalarını sağlamak, ileri sürüş teknik eğitimleri ile arazi araç sahiplerini faydalı bireyler haline getirmek, Sivil savunma, arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarına destek vermek, ilk yardım bilincini geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Diğer çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1.      Derneğin amaç ve konusuna benzer amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti almak/vermek.

2.      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası karşılaşmalar düzenlemek. Düzenlenen yarışmalara, karşılaşmalara katılmak ve amatör sporlarla ilgili sporcu, çalıştırıcı ve hakem yetiştirmek.

3.      Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

4.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak amacı ile projeler yapmak ve uygulamak.

5.      Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6.      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Resmi ve Özel veya hazineye ait her türlü taşınmaz haklar üzerinde tahsis etmek ve ettirmek.

7.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, sportif amaçlı müsabaka, gösteri düzenlemek için T.C. Başkanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) müracaat ile organizatör lisansı almak ve TOSFED ile Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu’nun (FİA/FISA) koyduğu kural ve çıkardığı yönetmeliklere uygun olarak müsabaka, oyun, yarış, şenlik ve gösteriler düzenlemek,

8.      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

9.      Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

10.  Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu yetkisinde kendi içinde birimler kurmak ve görev dağılımı yapmak.

11. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya  

      vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar  

      oluşturmak,

11.  Sosyal sorumluluk adına sosyal faaliyetler ve projeler düzenlemek, diğer sivil toplum örgütlerinin düzenlediği sosyal etkinliklere destek vermek

12.  Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler ile gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini arttırmaya yönelik projeler düzenlemek ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler düzenlemek.

13.  Bölgenin turizme katkısı anlamında etkinlik ve sportif faaliyet düzenlemek.

14.  Dernek amaçlarına ulaşmak, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak amacıyla kamuya açık veya kapalı her türlü lokal, restoran, kahve, kafeterya, tamir bakım atölyesi, garaj, eğitim pisti, benzin istasyonu, servis istasyonu, konusuyla ilgili mağaza gibi işletmeler açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak, çalışmak ve çalıştırmak,

15.  Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak ve yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit ederek yetiştirmek.

16.  Merkez idareleri olarak; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak ve protokoller yapmak.

17.  Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak ve protokoller yapmak.

18.  Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, İl Özel idareleri, Kamu ve Özel Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak ve protokoller yapmak.

19.  Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak.

20.  Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride kurulacak, amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

21.  Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez

22.  Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlar içinde; Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

23.  Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

24.  Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

25.  Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

26.  Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

27.  Derneğe, amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.

28.  Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığından ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. Her türlü Kara, Deniz ve Hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dâhil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile, temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar yapabilir.

29.  Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, internet sitesi kurabilir, sosyal platformlarda etkinliklerini duyurabilir, yasal telif hakkı derneğe ait olmak üzere görüntü çekimleri yapabilir, yaptırabilir ve bunlardan dernek adına gelir elde edebilir. Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyebilir.

30.  Derneğin asıl amacı olan arama ve kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını ilgili yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve Akut / Afat Sivilsavunma operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dâhilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve afet ve acil durum operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.

31.  Dernek, Arama Kurtarma ve Off road sporunu gerçekleştirme faaliyetleri yanında, Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra, boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.

32.  Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, yönetim kurulu kararı ile Vakıf, Sendika ve Benzeri Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Platformlar oluşturabilir.

33.  Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.

34.     Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sportif ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

DERNEĞİN SİYASETLE İLGİSİ

Derneğin hiçbir şekilde siyasetle ilgisi yoktur.

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğe giriş dernek tüzük kurallarının kabulü demektir ve asil üyeler için üyelik, aidat ücretinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onur üyeleri, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-   Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-    Yılın ilk üç ayı sonunda üyelik aidatını ödemeyen üyeye yazılı ikaz yapılır ve ödemesi için 3 ay

süre tanınır. Belirtilen süre zarfında üyelik bedelini ödemezse üyelikten çıkartılır.

4-    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-   Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-    Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak genel kurul ve yönetim kurulunun aldığı kararlara uymamak.

7-    Sosyal medyada ve kamuoyunda derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiillerde, yazışmalarda ve

söylemlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia  

edemez.

      ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI
Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden daha önceki dönemlere ait borçları ile  ayrıldığı döneme ait ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

       Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır.  Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.

 

      DİSİPLİN CEZALARI, DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı ve derneklere üye olunmasını engelleyen fiilleri ika edenler ile; tüzük, yönetmelik ve Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle Derneği küçük düşürenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezalarından Sözlü Uyarı ve Yazılı Uyarı Yönetim Kurulu tarafından doğrudan doğruya, kınama ve üyelikten çıkarma kararları ise Disiplin Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve tavsiye niteliğindeki görüş sonucu yönetim kurulu kararı ile uygulanır.

Disiplin cezaları şunlardır.
a)    Sözlü Uyarı :
 Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar uyarınca, Sözlü olarak bir yönetim kurulu üyesi tarafından üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

      b)    Yazılı Uyarı : Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar uyarınca, yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.
c)    Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer. Uygun vasıtalarla üyelere duyurulur. 
d)    Çıkarma: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve üyenin sicilden kaydı silinir. Uygun vasıtalarla üyelere duyurulur.  Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilmez.

Durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Disiplin Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonucu verilecek tavsiye niteliğindeki görüşün bildirilmesini müteakip Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan kişinin kaydı üye defterinden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.


a)    Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan ya da üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,
b)    Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını  kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek, kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmamak, savsaklamak veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymamak,
c)    Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,
d)    Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek, Dernek organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnmek,
e)    Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,
f)    Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara uymamak, Tüzük ve sair Dernek mevzuatı ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasden uymamak veya bu kararların yerine getirilmesini engellemek veya savsaklamak,
g)    Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
h)    Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın ödemede bulunmamak
i)    Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Derneğin veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etmek, Derneği/Üyeleri/Başkan veya Yöneticilerini tahkir veya tezyif etmek, bunlara sövmek, hakaret etmek
j)  ANTALYA OFFROAD KULUBÜ üyesinin TOSFED ve/veya diğer ulusal /uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye  olan başka bir offroad derneğinin yönetim ve  denetim kurulları ile çalışma kurullarında görev alması

      k)  İş bu tüzük değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra ANTALYA OFFROAD KULUBÜ üyesinin TOSFED ve/veya diğer ulusal /uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye  olan başka bir offroad derneğine  üye olması

       l)   Derneğin ve /veya iktisadi işletmesinin sponsorluk, bağış vs. maddi destek aldığı kişi veya kurumlarla kendisi veya başkası lehine maddi destek almak amacıyla görüşmeler yapmak, bu kişi veya kurumların sponsorluk, bağış vs. desteklerini kendisi veya diğer kişi veya derneklere yönlendirmek. Dernek üyesinin yarışmacı olarak katıldığı bir etkinlik nedeniyle, yarışmacı olarak sponsor  bulmak amacıyla yaptığı girişim ve görüşmeler bu madde kapsamında değildir. 

      m) Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,


            Sözlü-yazılı uyarı veya  kınama cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Disiplin Kurulu’nun önerisine göre Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğin sona erdiği yönündeki kararı tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır. İtiraza ilişkin değerlendirme, itirazı müteakip yapılacak ilk  Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

 

 

 

 

 

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-      Genel Kurul,

2-      Yönetim Kurulu,

3-      Denetim     Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1.      Bu tüzükte belli edilen zamanda Olağan genel kurul 3 yılda bir Şubat ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

2.      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3.          Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

4.      Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

   Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile veya dernek internet sitesinde duyuru yaparak bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü